Produkt

NOWY EN

Stary DIN

Strona

Rury nierdzewne

Rury nierdzewne ze szwem wzdłużnym

EN 10217-7

2463

Rury nierdzewne bez szwu

EN 10216-5 TC 1

2462

Rury ze stali węglowej

bez szwu, standardowa ścianka

EN 10216-1

2448

bez szwu, grubsza ścianka

EN 10216-1

2448

ze szwem, standardowa ścianka

ENV 10220

2458

ze szwem, grubsza ścianka

ENV 10220

według 2448

Rury gwintowane

ENV 10255

2440